Snědovice

Obec Snědovice nazývalo německé obyvatelstvo Schnedowitz. Obec je dnes sídlem obecního úřadu Snědovice, pod nějž je začleněno dalších 9 vesnických sídel: Bylochov, Křešov, Lomy, Mošnice, Nová Ves, Strachaly, Střížovice, Sukorady, Velký Hubenov.

Plošná rozloha katastru obce Snědovice měří 553 hektarů, na severu hraničí se Střížovicemi, na východě se Strachaly (a Lomy) a Křešovem, na jihu leží území obce Čakovice, na západě Velešice a Malešov. Největší rozmach zaznamenaly Snědovice koncem 19. stol., kdy zde stálo 80 domů s 583 německými obyvateli. V té době naprostá většina občanů vyznávala římsko-katolické náboženství, kromě jedné židovské rodiny.Nynější počet stálých obyvatel je 274 osob.

Mapa

Etymologie názvu

(ÚJČ) Původní jméno bylo Smědovice. Pravděpodobně se jednalo o ves lidí smědych, tj. lidí snědých tváří.

Stavební památky

Nejvýznamnější budovou ve Snědovicích je barokni zámek, vybudováný v letech 1677 - 80 na místě zchátralé renesanční tvrze. Půdorys zámku má podobu zalomeného písmene L, směřujícího od jihu k západu kratším severním křídlem. V první polovině 19. stol., za vlastnictví liběchovských Veithů, byly přistavěny dvě nárožní věže, rozšířeno západní křídlo a sjednocen fasádní dekor. Dalšímajitel AugustinMiller zámek zmodernizoval, založil u něho park a nechal postavit některé hospodářské budovy. Z jeho popudu se zvýšilo západní křídlo o jedno podlaží a objekt se půdorysně uzavřel jednopatrovým traktem, který je na východě napojen na bývalý špýchar.
Po druhé světové válce je zámek v majetku státu a je v něm umístěn Ustav socialni peče pro tělesně postižene z celé České republiky. V ústavu je místo pro 5 klientů v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, rozsáhle zrekonstruovaných v letech 1970–76 . Při přestavbě se objevila část renesančního malovaného stropního trámu. Dnes je zámek z části jednopatrová a částečně dvoupatrová budova s nádvořím uprostřed. Její průčelí je členěno vysokými pilastry a kamenná brána má bosované ostění a rozeklaný štít. Nad okny v 1. patře jsou trojúhelníkové a segmentové frontony. Do dvora před zámkemvede z ulice trojosá empírová brána, po jejíž bocích jsou bývalé hospodářské budovy z 1. pol. 19. stol., nyní upravené pro rehabilitaci chovanců.

Ve středu obce při hlavní ulici stojí kaple z r. 1856 , zasvěcená Neposkvrněnému početí P. Marie. Její půdorys je pravoúhlý, nároží jsou zaoblená, boky a průčelí jsou spárované. Vchod je půlkruhově zaklenutý, ve štítě je kruhové okénko a zvoničkový nástavec.

Škola byla postavena v r. 1865, do té doby chodili školáci částečně do Chcebuze, částečně do Střížovic. Od 1. 1. 1878 se vyučovalo ve dvou třídách a navštěvovalo ji průměrně 112 žáků. Několik let po válce byla škola zrušena a v současné době je přestavěna na obytný dům.

Ve Snědovicích je také hojně zastoupena lidova architektura. Jsou zde domy dřevěné srubové z 18.–19. stol., např. čp. 22  z r. 1776 , čp. 56 a četné další, datované kolem r. 1876. Proti kapli stojí zděný dům se „sluncovými“ vraty a letopočtem 1849.

Renesanční mlyn a pekarnu chleba vybudoval r. 1555 Václav Vlk z Kvítkova se svou manželkou Mandalenou, jak hlásá kamenná deska, zazděná do štítové zdi dnes už bývalého mlýna. Objekt byl v minulosti několikrát přestavován a jako součást panství měnil i své majitele. Po Augustu Millerovi jej v letech 1925–1945 vlastnil poslední německý majitel Wenzel Schestak.